IPAM
Tiếng Việt English

Một số văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trong nửa cuối tháng 9 năm 2021, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ở các lĩnh vực: Hợp tác phát triển, đào tạo, y tế, tài nguyên môi trường. Nội dung tóm tắt các văn bản như sau:
1. Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
Nghị định số 86/2021/NĐ-CP được áp dụng với công dân Việt Nam là học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và người học ra nước ngoài học tập theo các khóa đào tạo, bồi dưỡng từ 03 tháng liên tục trở lên (du học sinh), công dân Việt Nam là giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; cơ quan, tổ chức cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan ở trong nước và nước ngoài chịu trách nhiệm quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Nghị định quy định cụ thể về: Tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; quyền và trách nhiệm của du học sinh học bổng ngân sách nhà nước; chuyển ngành, nghề học, chuyển trường, chuyển nước đến học; tạm dừng học, lưu ban và học lại; gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài; tiếp nhận du học sinh học bổng ngân sách nhà nước về nước; quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan cử đi học đối với du học sinh học bổng ngân sách nhà nước; bồi hoàn chi phí đào tạo; thu hồi chi phí bồi hoàn; quyền và trách nhiệm của du học sinh học bổng khác và du học sinh tự túc; quyền và trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học; tiêu chuẩn đối với công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; quyền và trách nhiệm của công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp cử công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2021, bãi bỏ Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.
>>> Xem toàn văn: Nghị định số 86/2021/NĐ-CP
2. Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT được áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Thông tư quy định cụ thể về: Mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; yêu cầu về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên; tổ chức hội nghị khoa học và công nghệ cho sinh viên; giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên; hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của sinh viên; trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học; trách nhiệm và quyền của người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; trách nhiệm và quyền của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; khen thưởng và xử lý vi phạm.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 11 năm 2021, thay thế Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.
>>> Xem toàn văn: Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT
3. Thông tư số 15/2021/TT-BYT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
Thông tư số 15/2021/TT-BYT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT cụ thể như sau: Bãi bỏ khoản 7, điều 1 quy định đối với thuốc kháng HIV; sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 43 về tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; sửa đổi, bổ sung khoản 5 điều 46 về giám sát, điều tiết quá trình thực hiện thỏa thuận khung.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.
>>> Xem toàn văn: Thông tư số 15/2021/TT-BYT
4. Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư quy định cụ thể về: Nguyên tắc xây dựng định mức; kinh phí xây dựng định mức; căn cứ lập chương trình xây dựng định mức; lập chương trình xây dựng định mức; phê duyệt chương trình xây dựng định mức; điều chỉnh chương trình xây dựng định mức; kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng định mức; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chương trình xây dựng định mức; điều kiện xây dựng định mức; trình tự xây dựng định mức; thẩm định, ban hành định mức; nội dung và kỹ thuật trình bày định mức.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 và thay thế Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.
>>> Xem toàn văn: Thông tư 16/2021/TT-BTNMT
5. Quyết định số 2914/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh sách bổ sung các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo theo đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89)
Theo nội dung Quyết định số 2914/QĐ-BGDĐT, Đại học Quốc gia Hà Nội có ba đơn vị thành viên, trực thuộc được bổ sung vào danh sách cơ sở đào tạo trong nước tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án 89 là: Trường Đại học Giáo dục; trường Đại học Công Nghệ, Viện Tài nguyên và Môi trường.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2021.
>>> Xem toàn văn: Quyết định số 2914/QĐ-BGDĐT
Tin khác
Partners
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Rosa Luxemburg Stiftung in Vietnam
  • Đại học Lund, Thụy Điển
  • IDRC
Thành viên
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ
Địa chỉ: Tầng 2 nhà D Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 435587547. Fax: (+84) 435587547
Email: ipam@ussh.edu.vn | ipam@ipam.edu.vn
Viện chính sách và Quản lý Viện chính sách và Quản lý By Viện chính sách và Quản lý 5 sao trên 40145 khách hàng bình chọn